Thép tấm 65G

Cập nhật: 17:46 | 19/08/2014

Thép tấm 65G

Stt

TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH

1

Thép lá 65G 1x930x2000

2

Thép lá 65G 2x1170x3000

3

Thép lá 65G 2x1170x2015

4

Thép lá 65G 2x1260x2500

5

Thép lá 65G 2x1260x3450

6

Thép lá 65G 2,5x1200x2500

7

Thép lá 65G 2,5x1017x2500

8

Thép lá 65G 2,5x1200x2316

9

Thép lá 65G 2,6x940x2500

10

Thép lá 65G 2,6x940x3850

11

Thép lá 65G 2,6x940 (1 cuộn)

12

Thép tấm 65G 3x1250x6000

13

Thép tấm 65G 3x1250x100

14

Thép tấm 65G 3x1170x3000

15

Thép tấm 65G 3x1170x1780

16

Thép tấm 65G 4x1250x6000

17

Thép tấm 65G 4x1250x3000

18

Thép tấm 65G 4x1500x6000

19

Thép tấm 65G 5x1250x6000

20

Thép tấm 65G 5x1250x1900

22

Thép tấm 65G 5x1500x1335

23

Thép tấm 65G 5x1500x700

24

Thép tấm 65G 6x1000x6000

25

Thép tấm 65G 6x1500x6000

26

Thép tấm 65G 6x1500x3000

27

Thép tấm 65G 6x1500x1660

28

Thép tấm 65G 6x1500x1100

29

Thép tấm 65G 7x1250x6000

30

Thép tấm 65G 7x1250x3200

31

Thép tấm 65G 8x1500x3000

32

Thép tấm 65G 8x1500x6000

33

Thép tấm 65G 8x2000x6000

34

Thép tấm 65G 10x1390x6000

35

Thép tấm 65G 10x1400x6000

36

Thép tấm 65G 10x1390x3950

37

Thép tấm 65G 10x1390x520

38

Thép tấm 65G 10x1390x1520

39

Thép tấm 65G 10x585x1195

40

Thép tấm 65G 10x2000x6000

41

Thép tấm 65G 10x2000x3600

42

Thép tấm 65G 12x2000x6000

43

Thép tấm 65G 12x2000x3000

44

Thép tấm 65G 12x2000x1555

45

Thép tấm 65G 12x2000x1080

46

Thép tấm 65G 14x2000x6000

48

Thép tấm 65G 14x2000x1640

49

Thép tấm 65G 16x2000x6000

51

Thép tấm 65G 16x2000x560

52

Thép tấm 65G 18x2000x6000

53

Thép tấm 65G 20x2000x6000

54

Thép tấm 65G 20x2000x1510

55

Thép tấm 65G 25x2000x6000

56

Thép tấm 65G 30x1500x6000

57

Thép tấm 65G 30x2000x2800

58

Thép tấm 65G 35x2000x6000

59

Thép tấm 65G 40x2000x6000

60

Thép tấm 65G 40x2000x3000

Các tin khác