Thép hộp vuông 100 x100x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 125 x125x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 150 x150x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 175 x175x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 200 x200x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 250 x250x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 300 x300x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật Chiều Dài

Thép hộp chữ nhật 125 x75x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 150 x75x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 150x100x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 175x125x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 200 x100x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 200x150x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 250x150x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 300x150x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 300x200x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 300x250x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 300x200x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 350x150x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 350x200x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 350x250x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

thép hộp 100 x 200, 150 x 150, 200 x 400, hộp lớn các loại